ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Във връзка с чл. 7 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета / ЕС / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Доброволно предоставям своите лични данни и давам съгласието си същите да бъдат съхранявани и използвани от фирма ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД във връзка с покупко-продажбата на стоките, избрани в потребителската кошница, както и за всички действия, свързани с транспортирането на стоките – по куриер, български пощи и др.
2. Запознат/а съм с:
– целта и средствата на обработка на личните данни
– доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа на предоставянето им
– правото на достъп и на коригиране на събраните данни, както и правото на заличаване на събраните данни
– правото по всяко време да получа информация от фирмата за това какви данни съхранява за мен.
3. Координатите на фирма ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД – 4002 гр. Пловдив, ул.“Даме Груев“ 42. тел: 0895319853;
4. С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни, посочени в настоящата декларация до окончателното приключване на сделката.
5. Известна ми е отговорността, в случай, че посочените от мен обстоятелства в Декларацията са неверни.