VYHLÁSENIE – Súhlasím
V súvislosti s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady / EÚ / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Dobrovoľne poskytujem svoje osobné údaje a súhlasím s tým, aby ich DACE IN CALLERS LTD uchovával a používal v súvislosti s nákupom a predajom tovaru vybraného v spotrebiteľskom koši, ako aj pri všetkých činnostiach súvisiacich s prepravou tovaru – prostredníctvom kuriér, bulharská pošta a ďalšie.
2. Poznám:
– účel a prostriedky spracovania osobných údajov
– dobrovoľný charakter poskytovania údajov a dôsledky odmietnutia poskytnúť údaje
– právo na prístup a opravu zhromaždených údajov, ako aj právo vymazať zozbierané údaje
– právo kedykoľvek od spoločnosti získať informácie o tom, aké údaje pre mňa uchováva.
3. Súradnice DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 Plovdiv, 42 Dame Gruev St., tel: 0895319853;
4. Týmto vyhlasujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení až do ukončenia transakcie.
5. Som si vedomý svojej zodpovednosti v prípade nesprávnych okolností, ktoré som uviedol vo vyhlásení.